NF

فهرست مطالب

(نانوفیلتراسیون )N F

مکانیسم های حذف غشاهای و مشابه اند واغلب این دوغشا در گروه غشاهای اسمز معکوس طبقه بندی میشوند.اما نامهای متعددی برای غشای وجود دارد ازجمله وغشاهای نرم سازی وغشاهای کم فشار. اگرچه و موادآلی طبیعی را حذف مینمایند اما چون سیستم فلاکس بیشتری تولید مینماید لذا اقتصادی تر میباشد.

غشاهای دارای منافذ با اندازه کوچکتر از 2نانومتر و کمتراز1000دالتون میباشند وقابلیت حذف مواد با اندازه 01. تا 001. را دارا میباشند ومکانیسیم جداسازی آنها غربال شدن ،پخش محلول ورانش میباشد.فشار بهره برداری انها از 10 تا 15 بار متغیر میباشد.این نوع غشا قابلیت زیادی درجهت حذف یونهایی با بارمنفی بیش از یک مانند سولفات وفسفات دارد درحالیکه یونهای با یک بار منفی غالبا از ان عبورمیکند.ویژگی دیگرآن قابلیت حذف مواد محلول بدون بارویونهای با بار مثبت براساس شکل واندازه آنها میباشد.

غشا قادر به حذف اکثریت قریب به اتفاق موادمعلق ومحلول آب می باشند.کیست ها ،باکتریها،ویروسهای آب قابل حذ ف بوده وبدین ترتیب پتانسیل تشکیل را بشدت کاهش میدهد.این نوع غشا جهت سختی گیری ،نمک زدایی آبهای لب شور بکارمیرود.علاوه براین یک گزینه خوب برای حذف رنگ میباشد که تا 90درصد قادربه حذف رنگ وکدورت میباشد..

نانوفیلتراسیون اغلب برای حذف سختی سولفاته وسختی کل ناشی از کلسیم ومنیزیم درآبهای لب شورکاربرد داردوباعث حذف 50تا70درصد شوری و95 درصد حذف عناصر دوظرفیتی می گردد.درآبهایی که باعث گرفتگی میگردند پیش تصفیه تا حد حذف ذرات معلق 5 میکرون ضروری است.سیستم میتواند دربسیاری موارد جانشین مناسبی برای باشد ضمن آنکه فشار موردنیاز کمتر از بوده ومیزان احیای جریان آب ومصرف انرژی نیز حالت مطلوب تری خواهدداشت.دربرخی ازتصفیه خانه های آب آشامیدنی پس ازحذف شن از آب خام ورودی ،ازن زنی انجام میگیرد تاکارایی مراحل انعقاد ولخته سازی بهبودپیدا کند وپس از آن نیزازصافی شنی عبورداده میشود که دراین مرحله می تواند رشد ونمو بیولوژیکی صورت گیرد.اگرپس ازاین مرحله نیازبه استفاده از باشد،معمولا نیاز به ازن زنی خواهد بود تاازرشدونمو میکروارگانیزمها ممانعت به عمل آید.غشای نانودرچنین تصفیه خانه هایی میتواند جایگزین مراحل ازن زنی و گردد.مطالعات نشان داد که کاربرد میزان کلرموردنیاز جهت گندزدایی رابین 40 تا85درصد تقلیل میدهد.

خرید از واتساپ .
به شماره تماس: 3175-510-0912 تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

واحد مهندسی اجرای پروژها و ساخت تجهیزات
واحد تامین تجهیزات و فروش قطعات و مواد شیمیایی
واحد تعمیرات و نگهداری و خدمات پس از فروش
روش های نوین تصفیه آب و فاضلاب

RO

UF

MBR