دستگاه آب شیرین کن RO

سمزمعکوس یک روش فیلتراسیون فیزیکی جهت حذف کلیه املاح آب(99.9درصد) شامل نمکها ی محلول (سختی) مولکولها ی آلی ومعدنی وذرات کلوییدی (ویروسها وباکتریها) و… میباشد. کاربردهای این روش درنمک زدایی از آب دریا جهت مصارف شرب وصنعتی ،تولید آب دمین درنیروگاههاوصنایع وکارخانجات تولید موادغذایی ودارویی و… میباشد.
به شماره تماس: 3175-510-0912 تماس بگیرید
خرید از واتساپ .

توضیحات کامل محصول

سیستم تصفیه آب صنعتی به روش اسمزمعکوس(RO)

اجزای اصلی دستگاه شامل:

پیش تصفیه شامل فیلتر شنی وکربنی وکارتریجی

پمپ فشارقوی جهت تامین فشارطراحی

ممبرین(غشاهای جداکننده آب ازترکیبات )

سیستم CIP(شستشوی دوره ای)

اتصالات فشارقوی وضعیف وشیرآلات وشاسی

تابلوبرق وتجهیزات ابزار دقیق

تحقیقات اولیه به منظوراستفاده ازتکنولوژی اسمزمعکوس جهت شیرین سازی آب دریا وآبها ی لب شور به اواخر دهه 1950 واوایل دهه 1960 برمیگردد .اولین ممبران به شکل بسار ساده درسال 1963 با نام تجاری FT30 تولید گردید.با پیشرفت تکنولوژی نانو درسالهای 1970 تا سال 1985 تحولات گسترد ه ای در صنعت تولید ممبران ایجاد گردید. برای حدف ذرات ریز ونمکهای محلول ازفیلترهایی با جریان CROSS FLOW (طولی عرضی ) استفاده میشود.براساس این تيوری یک جریان خوراک با فشار ازسطح طولی یک غشا عبورداده میشود .بخشی ازاین جریان ازسطح عرضی غشا عبور نموده(تصفیه شده ) وبخش دیگر به همراه املاح ورسوبات آب از سمت دیگر خارج میگردد.براساس این نظریه چهار نوع از فیلتراسیون شامل :میکروفیلتراسیون ،اولترافیلتراسیون ،نانوفیلتراسیون واسمزمعکوس شکل گرفته که امروزه ازروشهای اصلی تصفیه آب وفاضلاب میباشد وتحولاتی عظیم را در این عرصه ایجاد نموده است. اسمز معکوس آخرین مرحله از فیلتراسیون میباشد که ممبرانهای RO همانند سدی در مقابل نمکهای محلول ،مولکولهای آلی ومعدنی وبه عبارت دیگر کلیه مولکولهایی که دارای وزن مولکولی بالای 100 میباشند عمل نموده وتنها مولکولها آب را که دارای وزن مولکولی پاییینتر از 100 میبا شند را از خود عبور میدهند .

اصول تئوری اسمز معکوس

این تئوری براساس پدیده اسمزی بوده که سبب ایجاد جریان آب ازسمت محلول رقیق به سمت آب غلیظ ازبین یک غشای نیمه تراوا میباشد که نیروی محرکه ایجاد جریان اختلاف غلظت املاح در دوسوی غشا ی نیمه تراوا میباشد.اسمز معکوس ایجاد جهت جریان مخالف در پدیده اسمزی میباشد که این عمل با اعمال فشار بر آب خوراک با استفاده از یک پمپ فشار قوی انجام میگیرد ویک جریان مداوم برای ایجاد تعادل به غشا پمپاژ میگردد وجریان خوراک با رسیدن به غشا به دوبخش تقسیم میگردد.جریان آب خالص یا پرمیت وجریان آب غلیظ یا ریجکت که به بیرون میرود.یک شیر تنظیم ریکاوری نیز درصد آبی را که باید به پرمیت تبدیل شود را تنظیم میکند.

اصطلاحات کلیدی مورد استفاده:

ریکاوری(RECOVERY ):

درصدی از آب خوراک ورودی به سیستم که تبدیل به آب تصفیه یا پرمیت میگردد را میگویند.طراحی سیستم RO برپایه کیفیت خوراک ورودی وریکاوری موردنظر انجام میگیردوتوسط شیر تنظیم ریکاوری که برروی جریان ریجکت قرار میگرد انجام میشود.ریکاوری اغلب ثابت وبیشترین مقدار ی که احتمال تشکیل رسوبات فوق اشباع برسطح ممبران را ننماید در نظرگرفته میشود.

ریجکت (REJECT ):

درصدی از املاح آب خوراک ورودی به سیستم RO میباشد که توسط غشای نیمه تراوا دفع میگردد که معمولا یک حداکثر دفع مورد نظر میباشد.

پسیج (PASSAGE ) :

دقیقا در سمت مقابل ریجکت قرار داشته ودرصدی از املاح محلول آب است که از غشا عبور نموده وسبب بالا رفتن املاح آب تصفیه شده میگردد.

پرمیت (PERMEAT ):

میزان آب تصفیه شد ه از کل آب ورود ی به سیستم میباشد.

فلو(FLOW ):

جریان آبی که به عنوان خوراک ورودی (RO ) به سیستم تزریق میگرددومعمولا برحسب گالن بردقیقه (GPM ) ویا متر مکعب بر ساعت (M3/hr ) اندازه گیری میشود.

فلاکس (FLUX ):

مقداری از آب عبور کرده از واحد سطح ممبران میباشد که برحسب گالن برفوت برروز(GAL/FT.DAY ) ویا لیتر بر متر مربع بر ساعت (Lit/M2.hr ) بیان میگردد.

فاکتورهای موثربرفرایند اسمز معکوس

فشار:باافزایش فشار خوراک ورودی TDS پرمیت کاهش یافته وفلاکس پرمیت افزایش می یابد.
دما : اگردما افزایش یابد درحالیکه سایر پارامترها ثابت بماند فلاکس تولیدی و TDS آب افزایش می یابد.
ریکاوری : با افزایش ریکاوری فلاکس پرمیت بتدریج تا زمانی که فشار اسمزی با فشار خوراک برابر شود کاهش یافته ومتوقف میشود.

اولین وارد کننده تجهیزات RO

بهترین تجهیزات و خدمات

پشتیبانی تلفنی